Bài tập 9.31 trang 69 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 9.31 trang 69 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.29. Viết phương trình hóa học thực hiện các biến đổi dưới đây. Các chất hữu cơ được viết dưới dạng công thức cấu tạo và ghi tên.

 

Hướng dẫn trả lời:

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_3}\)  \(C{H_3} - CH = C{H_2}\)

A: propan

\(C{H_3} - CH = C{H_2} + HBr\) \( \to \) 

B: propen

 \( + NaOH\)   + \(NaB{\rm{r}}\)

C: 2-brompropan

 + CuO   \( + Cu + {H_2}O\)

E: propan-2-ol

\(C{H_3} - CH = C{H_2} + HBr\) \( \to \) \(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - B{\rm{r}}\)

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - B{\rm{r + NaOH}}\)  \(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - OH{\rm{ + NaBr}}\)

D: 1-brompropan

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - OH{\rm{ + CuO}}\) \( \to \)  \( + Cu + {H_2}O\)

F: propan-1-olde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay