Bài tập 9.36 trang 70 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 9.36 trang 70 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.36. Viết phương trình hoá học thưc hiện các biến hoá dưới đây (mỗi mũi tên là một phản ứng) :

 

Hướng dẫn trả lời:

(1) \(C{H_2} = C{H_2} + HCl\)  \(C{H_3} - C{H_2} - Cl\)

(2) \({C_2}{H_5}Cl + NaOH\)  \(C{H_2} = C{H_2} + NaCl + {H_2}O\)

(3) \({C_2}{H_5}Cl + NaOH\)  \({C_2}{H_5}OH + NaCl\)

(4) \({C_2}{H_5}OH + HCl\)  \({C_2}{H_5}Cl + {H_2}O\)

(5) \({C_2}{H_4} + {H_2}O\)  \({C_2}{H_5}OH\)

(6) \({C_2}{H_5}OH\)  \({C_2}{H_4} + {H_2}O\)

(7) \({C_2}{H_5}OH + CuO\)  \(C{H_3}CHO + Cu + {H_2}O\)

(8) \(C{H_3}CHO + {H_2}\)  \({C_2}{H_5}OH\)

(9) \({C_2}{H_5}OH + {O_2}\)  \(C{H_3}COOH + {H_2}O\)

(10) 2\(C{H_3}CHO + {H_2}\)  2\(C{H_3}COOH\)

(11) \(C{H_3}COOH + NaOH \to \) \(C{H_3}COONa + {H_2}O\)

(12) \(C{H_3}COONa + {H_2}S{O_4}\) \( \to C{H_3}COOH + N{a_2}S{O_4}\)

(13) \(C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH\)  \(C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O\)

(14) \(C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O\)  \(C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH\)

(15) \(C{H_3}COO{C_2}{H_5} + NaOH\)  \(C{H_3}COONa + {C_2}{H_5}OH\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay