Bài tập trắc nghiệm 1.24 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 1.24 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.24. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch ?

A. Zn + \({H_2}\)S04 \( \to \) ZnS04 + \({H_2}\)\( \uparrow \)

B. Fe(N03)3 + 3NaOH \( \to \) Fe(OH)3\( \downarrow \)+ 3NaN03

c. 2Fe(N03)3 + 2KI \( \to \) 2Fe(N03)2 + I2 + 2KNO3

D. Zn + 2Fe(N03)3 \( \to \) Zn(N03)2 + 2Fe(N03)2

Hướng dẫn trả lời:

1.24. Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay