Bài tập trắc nghiệm 1.8, 1.9, 1.10 trang 4 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 1.8, 1.9, 1.10 trang 4 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.8. Theo A-rê-ni-ut chất nào dưới đây là axit ?

A. Cr(N03)3                                

B. HBr03

C. CdS04                                             

D. CsOH

1.9. Theo A-rê-ni-ut chất nào được đưa ra ở câu 1.8 là bazơ ?

1.10. Axit mạnh HN03 và axit yếu HN02 có cùng nồng độ 0,1 mol/l và ở cùng nhiệt độ. Sự so sánh nồng độ mol ion nào sau đây là đúng ?

A. [H+]HN03 < [H+]HN02             

B. [H+]HN03 > [H+]HN02

C. [H+]HN03 =[H+]HN02                         

D. [\(N{O_3}^ - \)]HN03 < [\(N{O_3}^ - \)]HN02

Hướng dẫn trả lời:

1.8. B

1.9. D

1.10. Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay