Bài tập trắc nghiệm 2.17, 2.18 trang 14 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 2.17. Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp ch... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 2.17, 2.18 trang 14 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


2.17. Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra ba oxit ?

A. Axit nitric đặc và cacbon

B. Axit nitric đặc và lưu huỳnh

C. Axit nitric đặc và đồng

D. Axit nitric đặc và bạc

2.18. Khi hoà tan 30 g hỗn hợp đồng và đồng(II) oxit. trong dung dịch \(HN{O_3}\) 1M lấy dư, thấy thoát ra 6,72 lít khí NO (đktc). Khối lượng của đồng (II) oxit trong hỗn hợp ban đầu là

A. 1,2 g.      

B. 4,25 g.

C. 1,88 g .        

D. 2,52 g.

Hướng dẫn trả lời:

2.17. A.

\(C + 4HN{O_{3(dac)}}\)  \(C{O_2} + 4N{O_2} + 2{H_2}O\)

2.18. A.

3Cu + 8HNO3 \( \to \) 3Cu(NO3)2 + 2NO\( \uparrow \) + 4H2O

CuO + 2HNO3 \( \to \) Cu(NO3)2 + H2O

Số mol khí NO : nNO = \(\frac{{6,72}}{{22,4}}\) = 0,3 (mol).

Theo phản ứng (1) số mol Cu : nCu = \(\frac{{0,3.3}}{{2}}\) = 0,45 (mol).

Khối lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu : mCu = 0,45.64 = 28,8 (g).

Khối lượng CuO trong hỗn hợp ban đầu : mCuO = 30 - 28,8 = 1,2 (g).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay