Bài tập trắc nghiệm 2.33, 2.34 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 2.33. Dung dịch axit photphoric có chứa cá... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 2.33, 2.34 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


2.33. Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và \(O{H^ - }\) của nước) :

A. H+, \(P{O_4}^{3 - }\)

B. H+, \({H_2}P{O_4}^ - \), \(P{O_4}^{3 - }\)

C. H+, \(HP{O_4}^{2 - }\), \(P{O_4}^{3 - }\)

D. H+, \({H_2}P{O_4}^ - \), \(HP{O_4}^{2 - }\), \(P{O_4}^{3 - }\)

2.34. Trong dãy nào sau đây tất cả các muối đều ít tan trong nước ?

A. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4

B. AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2

C. AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2

D. AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2

 

Hướng dẫn trả lời:

2.33. D

2.34. Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay