Bài tập trắc nghiệm 2.7, 2.8 trang 12 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 2.7, 2.8 trang 12 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


2.7. Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu là do

A. amoniac tan nhiều trong nước.

B. phân tử amoniac là phân tử có cực.

C. khi tan trong nước, amoniac kết hợp với nước tạo ra các ion \(N{H_4}^ + \) và \(O{H^ - }\).

D. khi tan trong nước, chỉ một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H+ của nước, tạo ra các ion \(N{H_4}^ + \) và \(O{H^ - }\).

2.8. Dãy nào dưới đây gồm các chất chứa nguyên tử nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hoá khi tham gia phản ứng ?

A. NH3, N2O5, N2, NO2          

B. NH3, NO, HNO3, N2O5

C. N2, NO, N2O, N2O5          

D. NO2, N2, NO, N2O3

Hướng dẫn trả lời:

2.7. D

2.8. Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay