Bài tập trắc nghiệm 3.6 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 3.6. Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dung d... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 3.6 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


3.6. Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0,15M vào 25 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,02M để làm kết tủa hoàn toàn ion nhôm dưới dạng Al(OH)3 ? Biết rằng phản ứng cho thoát ra khí CO2.  

Hướng dẫn trả lời:

3.6. B

3Na2CO3 + Al2(SO4)3 + 3H2O \( \to \) 2Al(OH)3\( \downarrow \) + 3CO2 + 3Na2CO4 

3 mol           1 mol

x mol           0,025.0,02 mol

\( \Rightarrow \) x = 0,0015 mol

\({V_{N{a_2}C{O_3}}} = \frac{{0,0015}}{{0,15}} = 0,01(l) = 10ml\)

 .comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay