Bài tập trắc nghiệm 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 trang 31 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 4.23. Phản ứng \(C{H_3}COOH\) +  \( \to \)... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 trang 31 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


4.23. Phản ứng \(C{H_3}COOH\) +  \( \to \) \(C{H_3}COO - CH = C{H_2}\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về cả ba loại phản ứng trên.

4.24. Phản ứng 2CH3-CH=O   thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.25. Phản ứng \(2C{H_3}OH \to C{H_3}OC{H_3} + {H_2}O\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.26. Phản ứng  + 2AgN03+ 2NH3 \( \to \) Ag--Ag + 2NH4NO3 thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

Hướng dẫn trả lời:

4.23. B

4.24. D

4.25. A

4.26. A

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay