Bài tập trắc nghiệm 4.29 trang 32 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 4.29. Cho dãy chất : CH4 ; C6H6 ; C6H5-OH ; C2... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 4.29 trang 32 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


4.29. Cho dãy chất : CH4 ; C6H6 ; C6H5-OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. Nhận xét nào đưới đây đúng ?

A. Các chất trong dãy đều là hiđrocacbon.

B. Các chất trong dãy đều là dẫn xuất của hiđrocacbon.

C. Các chất trong dãy đều là hợp chất hữu cơ.

D. Trong dãy có cả chất vô cơ và hữu cơ nhưng đều là hợp chất của cacbon.

Hướng dẫn trả lời:

4.29. C

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay