Bài tập trắc nghiệm 4.30, 4.31, 4.32 trang 33 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 4.30.Người ta lần lượt lấy mẫu thử... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 4.30, 4.31, 4.32 trang 33 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


4.30.Người ta lần lượt lấy mẫu thử của một trong bốn chất X, Y, Z, T và làm thí nghiệm như sau : Cho mẫu thử qua CuO đốt nóng (để đốt cháy hoàn toàn) rồi dẫn sản phẩm cháy qua CuSO4 khan sau đó qua dung dịch Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm cho thấy, mẫu X chỉ làm cho CuSO4 chuyển qua màu xanh, mẫu Y chỉ tạo kết tủa trắng ở bình chứa nước vôi, mẫu Z tạo hiện tượng như trên ở cả hai bình ; còn mẫu T không tạo hiện tượng gì.

Kết luận nào đúng cho các thí nghiệm này là :

A. X chỉ chứa nguyên tố hiđro.

B. Y chỉ chứa nguyên tố cacbon

C. Z là một hiđrocacbon.                                  

D. T là chất vô cơ.

4.31 Trong số các chất sau đây, chất nào là đồng đẳng của  ?

A. 

B. 

C. 

D. 

4.32. Trong số các chất dưới đây, chất nào không là đồng phân của  ?

A. 

B. 

C. 

D. 

Hướng dẫn trả lời:

4. 30. D

4.31. B

4.32. D

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay