Bài tập trắc nghiệm 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 trang 36 sách bài tập(SBT) hóa học 11 -  5.4 Cho công thức:A. 3-isopropyl-5,5-đimetyl... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 trang 36 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


 

5.4 Cho công thức:

A. 3-isopropyl-5,5-đimetylhexan.

B. 2,2-đimetyl-4-isopropylhexan.

C. 3-etyl-2,5,5-trimetylhexan.

D. 4-etyl-2,5,5-trimetylhexan.

Trong 4 tên đó, tên nào đúng với công thức ở trên ?

5.5. Tổng số liên kết cộng hoá trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu ?

A. 11  

B. 10  

C. 3     

D. 8

5.6. Hai chất 2-metylpropan và butan khác nhau về

A. Công thức cấu tạo.

B. công thức phân tử.

C. số nguyên tử cacbon.                       

D. số liên kết cộng hoá trị.

5.7. Tất cả các ankan có cùng công thức gì ?

A. Công thức đơn giản nhất               

B. Công thức chung

C. Công thức cấu tạo                           

D. Công thức phân tử

5.8. Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

A. Butan                  

B. Etan               

C. Metan                 

D. Propan

5.9. Gọi tên IUPAC của các ankan có công thức sau đây :

1. \({(C{H_3})_2}CH - C{H_2} - C{(C{H_3})_3}\) (tên thông dụng là isooctan)

2. \(C{H_3} - C{H_2} - CH(C{H_3}) - CH(C{H_3}{\rm{) - [C}}{{\rm{H}}_2}{{\rm{]}}_4} - CH{(C{H_3})_2}\)

Hướng dẫn trả lời:

5.4. D

5.5. B

5.6. A

5.7. B

5.8. C

5.9.

1. 2,2,4-trimetylpentan

2. 3,4,9-trimetylđecande-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay