Bài tập trắc nghiệm 6.1, 6.2, 6.3 trang 41 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 6.1. Hợp chất  có tên là gì ?A. 2-đimet... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 6.1, 6.2, 6.3 trang 41 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.1. Hợp chất  có tên là gì ?

A. 2-đimetylpent-4-en                         

B. 2,2-đimetylpent-4-en

C. 4-đimetylpent-l-en                           

D. 4,4-đimetylpent-l -en

6.2. Hợp chất có tên là gì ?

A. 3-metylenpentan                             

B. 1,1-đietyleten

C. 2-etylbut-1-en                                   

D. 3-etylbut-3-en

6.3. Mỗi nhận xét sau đây đúng hay sai ?

1. Tất cả các anken đều có công thức là CnH2n.

2. Tất cả các chất có công thức chung CnH2n đều là anken.

3. Tất cả các anken đều làm mất màu dung dịch brom.

4. Các chất làm mất màu dung dịch brom đều là anken.

Hướng dẫn trả lời:

6.1. D                  

6.2. C

6.3.

1. Đúng ;

2. Sai ;

3. Đúng ;

4. Sai.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay