Bài tập trắc nghiệm 6.14, 6.15, 6.16 trang 43 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 6.14. Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 6.14, 6.15, 6.16 trang 43 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.14. Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 về số mol. Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C5H8Br2 tối đa có thể thu được là

A. 1                                                   

B. 2

C. 3                                                   

D. 4

6.15. Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl ?

A. CH2 = C = CH - CH3   

B. CH2 = CH - CH = CH2

C. CH2 = CH - CH2 - CH = CH2

D. CH2 = CH - CH = CH - CH3

6.16. Các nhận xét sau đây đúng hay sai ?

1. Các chất có công thức CnH2n-2 đều là ankađien.

2. Các ankađien đều có công thức CnH2n-2

3. Các ankađien đều có 2 liên kết đôi.

4. Các chất có 2 liên kết đôi đều là ankađien.

Hướng dẫn trả lời:

6.14. C

6.15. B

6.16.

1 - Sai;

2 - Đúng;

3 - Đúng;

4 - Sai.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay