Bài tập trắc nghiệm 6.26, 6.27 trang 46 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 6.26. Có 4 chất : metan, etilen, but-1-in và ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 6.26, 6.27 trang 46 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.26. Có 4 chất : metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch \(AgN{O_3}\) trong amoniac tạo thành kết tủa ?

A. 4 chất                 

B. 3 chất             

C. 2 chất                   

D. 1 chất

6.27. Mỗi nhận xét sau đây đúng hay sai ?

1. Tất cả các ankin đều cháy khi được đốt trong oxi.

2. Tất cả các ankin đều làm mất màu dung dịch KMn04.

3. Tất cả các ankin đều làm mất màu dung dịch brom.

4. Tất cả các ankin đều tác dụng với dung dịch AgN03 trong amoniac.

5. Tất cả ankin đều tác dụng được với hiđro ở nhiệt độ cao và có chất xúc tác Ni.

Hướng dẫn trả lời:

6.26. D

6.27. 

1. Đúng ;

2. Đúng ;

3. Đúng ;

4. Sai ;

5. Đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay