Bài tập trắc nghiệm 6.32, 6.33 trang 47 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 6.32, 6.33 trang 47 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.32.

1. Công thức phân tử nào cho dưới đây phù hợp với penten ?

A. C5H8                     B. C5H10                     

C. C5H12                    D. C3H6

2. Hợp chất nào dưới đây là ankin ?

A. C2H2                    B. C8H8                   

C. C4H4                    D. C6H6

3. Gốc nào dưới đây là ankyl ?

A. -C3H5                   B. -C6H5                   

C. -C2H3                   D. -C2H5

6.33.

1. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là ?

A. eten.                    

B. propen.               

C. but-1-en.

D. pent-1-en.

2. Chất nào dưới đây không tác đụng với dung dịch AgN03 trong amoniac ?

A. But-1-in

B. But-2-in                              

C. Propin                 

D. Etin 

3. Chất không tác dụng với Br2 (tan trong CCl4) là ?

A. but-1-in.               

B. but-1-en.                

C. xiclobutan.

D. xiclopropan.

Hướng dẫn trả lời:

6.32.

1 - B

2 - A

3 - D

6.33.

1 - D

2 - B

3 - Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay