Bài tập trắc nghiệm 7.1, 7.2 trang 49 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 7.1. Chất  có tên là gì ? A. 1-butyl-3-... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 7.1, 7.2 trang 49 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.1. Chất  có tên là gì ?

A. 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen.

B. 1-butyl-4-etyl-3-metylbenzen.

C. 1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen.

D. 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen.

7.2 Chất  có tên là gì ?

A. 1,4-đimetyl-6-etylbenzen. 

B. 1,4-đimety1-2-etylbenzen.

C. 2-etyl-1,4-đimetylbenzen.

D. 1-etyl-2,5-đimetylbenzen.

Hướng dẫn trả lời:

7.1. D

7.2. Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay