Bài tập trắc nghiệm 7.19 trang 53 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 7.19. Nhận xét nào sau đây về thành phầ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 7.19 trang 53 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.19. Nhận xét nào sau đây về thành phần của dầu mỏ là đúng ?

A. Dầu mỏ là một hiđrocacbon ở thể lỏng.

B. Dầu mỏ là một hỗn hợp của nhiều hiđrocacbon thể lỏng.

C. Dầu mỏ là một hỗn hợp của nhiều hiđrocacbon ở thể lỏng, thể khí và thể rắn.

D. Thành phần chính của dầu mỏ là các hiđrocacbon thể lỏng có hoà tan các hiđrocacbon thể rắn và thể khí, ngoài ra dầu mỏ còn chứa một lượng nhỏ các chất hữu cơ có oxi, nitơ, lưu huỳnh,.. và một lượng rất nhỏ các chất vô cơ.

Hướng dẫn trả lời:

7.19. Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay