Bài tập trắc nghiệm 8.1, 8.2, 8.3 trang 57 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 8.1. Chất nào sau đây là dẫn xuất haloge... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 8.1, 8.2, 8.3 trang 57 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.1. Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ?

A. Cl-CH2-COOH                                

B. C6H5-CH2-Cl

C. CH3-CH2-Mg-Br                               

D. CH3-CO-Cl

8.2. Chất nào sau đây không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ?

A. CH2=CH-CH2Br          

B. ClBrCH-CF3

C. Cl2CH-CF2-O-CH3                            

D. C6H6Cl6

8.3. Benzyl bromua có công thức cấu tạo nào trong số các công thức dưới đây ?

A. 

B. 

C. 

D. 

 

Hướng dẫn trả lời:

8.1. B

8.2. C

8.3. Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay