Bài tập trắc nghiệm 8.10, 8.11 trang 59 sách bài tập(SBT) hóa học 11 -  8.10. Trong số các ancol sau đây :A. CH3-C... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 8.10, 8.11 trang 59 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


 8.10. Trong số các ancol sau đây :

A. CH3-CH2-CH2-OH

B. CH3-CH2-CH2-CH2-OH

C. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH

D. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH

1. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

2. Chất nào có khối lượng riêng cao nhất ?

3. Chất nào dễ tan nhất trong nước ?

8.11. Trong số các phản ứng hoá học dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ?

A. 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 \( \to \) [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H20

B. C2H5OH + HBr \( \to \) C2H5-Br + H20

C. C2H5OH + 2Na \( \to \) 2C2H5ONa + H2

D. 2C2H5OH  (C2H5)20 + H20.

 

Hướng dẫn trả lời:

8.10. 

1 - D

2 - D

3 - A

8.11. Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay