Bài tập trắc nghiệm 8.28, 8.29 trang 62 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 8.28. Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 8.28, 8.29 trang 62 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.28. Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH vào dung dịch NaOH đun nóng. Số chất phản ứng là ?

A. Không chất nào.

B. Một chất.

C. Hai chất.

D. Cả ba chất.

8.29. Đun chất  với dung dịch NaOH có dư. Sản phẩm hữu cơ thu được là chất nào dưới đây ?

A. 

B. 

C. 

D. 

 

Hướng dẫn trả lời:

8.28. C

8.29. A

 

 

 

 

 

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay