Bài tập trắc nghiệm 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 64 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 9.1. Trong các chất có công thức cấu tạ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 64 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.1. Trong các chất có công thức cấu tạo ghi ở dưới đây, chất nào không phải là anđehit ?

A. H - CH = O.                                

B. O = CH - CH = O.

C. .                               

D. CH3 - CH = O.

9.2. Tên đúng của chất CH3-CH2-CH2-CHO là :

A. propan-1-al;                                

B. propanal;

C. butan-1-al;                                  

D. butanal.

9.3. Anđehit propionic có công thức cấu tạo nào trong số các công thức dưới đây ?

A. CH3 - CH2 - CH2 - CHO.

B. CH3 - CH2 - CHO.

C. .

D. .

9.4. Chất  có tên là :

A. pentan-4-on.        

B. pentan-4-ol.

C. pentan-2-on.                                 

D. pentan-2-ol.

9.5. Nhận xét nào sau đây là đúng ?

A. Anđehit và xeton đều làm mất màu nước brọm.

B. Anđehit và xeton đều không làm mất màu nước brom.

C. Xeton làm mất màu nước brom còn anđehit thì không.

D. Anđehit làm mất màu nước brom còn xeton thì không.

Hướng dẫn trả lời:

9.1. C                 

9.2. D            

9.3. B

9.4. C

9.5. Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay