Bài tập trắc nghiệm 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 trang 66 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 9.13. Chất  có tên là ?A. axit 2-metylpropa... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 trang 66 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.13. Chất  có tên là ?

A. axit 2-metylpropanoic.                         

B. axit 2-metylbutanoic.

C. axit 3-metylbuta-1-oic.                            

D. axit 3-metylbutanoic.

9.14. Axit propionic có công thức cấu tạo :

A. CH3-CH2-CH2-COOH.                                  

B. CH3-CH2-COOH.

C. CH3-COOH.                                          

D. CH3-[CH2]3-COOH. 

9.15. Bốn chất sau đây đều có phân tử khối là 60. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. H-COO-CH3.        

B. HO-CH2-CHO.

C. CH3-COOH.                                         

D. CH3-CH2-CH2-OH.

9.16. Trong 4 chất dưới đây, chất nào dễ tan trong nước nhất ?

A. CH3-CH2-COO-CH3.                          

B. CH3-COO-CH2-CH3.

C. CH3-CH2-CH2-COOH.                                  

D. CH3-CH2-CH2-CH2-COỌH.

9.17. Trong 4 chất dưới đây, chất nào phản ứng được với cả 3 chất : Na, NaOH và NaHC03 ?

A. C6H5-OH.     

B. HO-C6H4-OH.

C. H-COO-C6H5.                                     

D. C6H5-COOH.

Hướng dẫn trả lời:

9.13. D

9.14. B

9.15. C

9.16. C

9.17. Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay