Bài tập trắc nghiệm 9.28, 9.29 trang 69 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 9.28, 9.29 trang 69 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.28. Chất X là một anđehit mạch hở chứa a nhóm chức anđehit và b liên kết  ở gốc hiđrocacbon. Công thức phân tử của chất X có dạng là ?

A. \({C_n}{H_{2n - 2{\rm{a}} - 2b}}{O_a}\)

B. \({C_n}{H_{2n - {\rm{a}} - b}}{O_a}\)

C. \({C_n}{H_{2n + 2 - {\rm{a}} - b}}{O_a}\)

D. \({C_n}{H_{2n + 2 - 2{\rm{a}} - 2b}}{O_a}\)

9.29.  Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OH, HCOOH và CH3COOH tăng dần theo trật tự :

A. C2H5OH < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH

B. CH3COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH.

 C. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH.

D. C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH.

Hướng dẫn trả lời:

9.28. D

9.29. Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay