Bài tập trắc nghiệm 9.6, 9.7 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 9.6. Phản ứng CH3-CH2-OH + CuO \( \to \) CH3-... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 9.6, 9.7 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.6. Phản ứng CH3-CH2-OH + CuO \( \to \) CH3-CHO + Cu + \({H_2}O\) thuộc loại phản ứng nào cho dưới đây ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc cả 3 loại phản ứng đó. 

9.7. Anđehit benzoic C6H5-CHO tác dụng với kiềm đậm đặc theo phương trình hoá học sau :

\(2{C_6}{H_5}CHO + KOH\) \( \to \) \({C_6}{H_5}COOK + {C_6}{H_5}C{H_2}OH\)
anđehit benzoic                     kali benzoat          ancol benzylic

Trong phản ứng này thì

A. anđehit benzoic chỉ bị oxi hoá.

B. anđehit benzoic chỉ bị khử.

C. anđehit benzoic không bị oxi hoá, không bị khử.

D. anđehit benzoic vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

Hướng dẫn trả lời:

9.6. C

9.7. Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay