Pronunciation - trang 11 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới - 1. Practise asking the following questions. Mark (... DeHocTot.com

Pronunciation - trang 11 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Tiếng anh mới


1. Practise asking the following questions. Mark (rising intonation) or (falling intonation) of the questions.

Thực hành hỏi những câu hỏi sau đây. Đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu) của các câu hỏi.

1. Why do Vietnamese students often decide to study abroad?

2. What do Vietnamese students miss most about home when studying abroad?

3. How can we make friends with international students?

4. Did you make friends with the international students?

5. What do international students like best about studying in Viet Nam?

Đáp án:

1. ↘              2. ↘              3. ↘            4. ↗             5. ↘

2. Practise reading aloud the following questions with appropriate intonation.

Thực hành đọc to những câu sau với ngữ điệu thích hợp.

1. Have you ever attended a professional course?

2. What are your reasons for taking a gap year?

3. Do you think Singapore is a safe place to study?

4. How many professional courses does this college provide?

5. When should international students apply for scholarships?

Đáp án:

1. ↗           2. ↘            3. ↗              4. ↘              5. ↘de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay