Pronunciation - trang 17 Unit 8 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 11 mới - Mark (rising intonation) or (falling intonation) o... DeHocTot.com

Pronunciation - trang 17 Unit 8 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 11 mới

Tiếng anh mới


Mark (rising intonation) or (falling intonation) on the choice questions in the following short exchanges.

Đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu) vào các câu hỏi lựa chọn trong các cuộc trao đổi ngắn sau đây.

1. A: Would you like to visit a natural or a cultural heritage site?

B: I'd like to see a natural one.

2. A: Do you prefer mountain climbing or cave exploring?

B: I prefer mountain climbing.

3. A: Would you like to go to Hue by car or by train?

B: Well, actually I prefer to go by plane.

4. A: Where would you like to go? To Ha Long Bay or toTrang An Scenic Landscape Complex?

B: I'd like to go to Ha Long Bay.

Đáp án:

1. A: Would you like to visit a natural ↗ or a cultural heritage site ↘?

B: I'd like to see a natural one.

2. A: Do you prefer mountain climbing ↗ or cave exploring ↘?

B: I prefer mountain climbing.

3. A: Would you like to go to Hue by car ↗ or by train ↘?

B: Well, actually I prefer to go by plane.

4. A: Where would you like to go? To Ha Long Bay ↗ or toTrang An Scenic Landscape Complex ↘?

B: I'd like to go to Ha Long Bay.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay