Speaking - trang 37 Unit 10 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11 mới - 1. Work with a partner. Match the tips with the re... DeHocTot.com

Speaking - trang 37 Unit 10 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11 mới

Tiếng anh mới


1. Work with a partner. Match the tips with the reasons. Then practise asking and answering questions about the tips on how to take good care of your teeth.

Làm việc cùng người bạn. Nối các mẹo với các lý do. Sau đó thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về các lời khuyên về cách chăm sóc tốt răng của bạn.


Đáp án:

1. d                2. f                  3. a

4. c                5. b                  6. e

2     Work in groups of four. Use the information in 1 to prepare a set of note cards for a talk about how to take good care of your teeth. Take turns to present your talk to your group members.

Làm việc theo nhóm bốn người. Sử dụng thông tin trong phần 1 để chuẩn bị một bộ thẻ lưu ý để thảo luận về cách chăm sóc răng tốt. Thay phiên nhau trình bày bài nói chuyện của bạn với các thành viên trong nhóm của bạn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay