Speaking - trang 40 Unit 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới - 1. Complete the following medal table of the ASEAN... DeHocTot.com

Speaking - trang 40 Unit 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Tiếng anh mới


1. Complete the following medal table of the ASEAN Para Games, using the appropriate words or numbers.

Hoàn thành bảng huy chương sau của ASEAN Para Games, sử dụng các từ hoặc số thích hợp.

a. Myanmar         b. Thailand (256)       c. (96)   

d. Philippines        e. (126)                     f. Thailand (130)

Đáp án:

1.f                2. d             3. b        

4. e              5. a             6. c

2. Work in pairs. Talk about two ASEAN Para Games, using the information in the medal table in 1.

Làm việc theo cặp. Nói về hai trò chơi Para Games của ASEAN, sử dụng thông tin trong bảng huy chương trong bài 1.

Example:

Student A:         When and where did the third ASEAN Para Games take place?

Student B:         It took place in 2005 in Philippines.

Student A:         Which country was first and which country was second?

Student B:         Thailand finished first with 139 gold medals. Viet Nam was second with 80 gold medals.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay