Bài 1.50 trang 41 Sách bài tập (SBT) Hình học 11 - ... DeHocTot.com

Bài 1.50 trang 41 Sách bài tập (SBT) Hình học 11

Toán


Cho hai đường tròn có cùng bán kính R cắt nhau tại hai điểm M, N. Đường trung trực của MN cắt hai đường tròn tại hai điểm A, Bvà nằm cùng phía đối với MN. Chứng minh rằng \(M{N^2} + A{B^2} = 4{R^2}\).

Giải:

\({T_{\overrightarrow {{O_2}{O_1}} }}:B \mapsto A\) 

\(M \mapsto E\) 

\( \Rightarrow \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {ME}  = \overrightarrow {{O_2}{O_1}} \) 

∆NME vuông tại M (vì \(ME\parallel AB\) và \(AB \bot MN\)), do đó NE là đường kính. Từ đó ta có:

\(\eqalign{
& N{E^2} = N{M^2} + M{E^2} \cr
& \Leftrightarrow {\left( {2{\rm{R}}} \right)^2} = M{N^2} + A{B^2} \cr
& \Leftrightarrow M{N^2} + A{B^2} = 4{{\rm{R}}^2} \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay