Bài 21.7 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng ... DeHocTot.com

Bài 21.7 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại một điểm cách nó 4,5 cm một cảm ứng từ có độ lớn 2,8.10-4 T. Xác định :

a) Cường độ của dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng.

b) Độ lớn của cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm cách nó 10 cm.

Trả lời:

Áp dụng công thức B = 2.10-7 I/r ta suy ra

a) Cường độ của dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra cảm ứng từ có độ lớn B1 = 2,8.10-4 T tại điểm M cách nó một khoảng r1 = 4,5cm:

\(I = {{{B_1}{r_1}} \over {{{2.10}^{ - 7}}}} = {{{{2,8.10}^{ - 4}}{{.4,5.10}^{ - 2}}} \over {{{2.10}^{ - 7}}}} = 63A\)

b) Cảm ứng từ do dòng điện có cường độ I = 63 A chạy qua dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại điểm N cách nó một khoảngr2 = 10 cm :

\({B_2} = {2.10^{ - 7}}{I \over {{r_2}}} = {2.10^{ - 7}}.{{63} \over {{{10.10}^{ - 2}}}} = {1,26.10^{ - 4}}T\)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay