Bài 22.7 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo ... DeHocTot.com

Bài 22.7 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5,0 cm trong từ trường đều có cảm ứng từ 1.10-2 T. Prôtôn có điện tích e = l,6.10-19C và khối lượng m =1,672.10-27 kg. Xác định :

a) Vận tốc của prôtôn chuyển động trong từ trường.

b) Chu kì chuyển động của prôtôn trên quỹ đạo tròn.

Trả lời:

a) Áp dụng công thức \(R = {{mv} \over {|q|B}}\) , ta suy ra vận tốc của prôtôn khi bay vàotừ trường :

\(v = {{eBR} \over m} = {{{{1,6.10}^{ - 19}}{{.1,0.10}^{ - 2}}{{.5,0.10}^{ - 2}}} \over {{{1,672.10}^{ - 27}}}} \approx {4,9.10^4}m/s\)

b) Từ đó xác định được chu kì chuyển động của prôtôn trên quỹ đạo tròn :

\(T = {{2\pi R} \over v} = {{2\pi m} \over {eB}} = {{{{2.3,14.1,672.10}^{ - 27}}} \over {{{1,6.10}^{ - 19}}{{.1,0.10}^{ - 2}}}} = {6,56.10^{ - 6}}s\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay