Bài 29.16 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài 29.16 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Với cả hai loại thấu kính, khi giữ thấu kính cố định và dời vật theo phương trục chính, hãy :

a) Chứng tỏ ảnh của vật tạo bởi thấu kính luôn luôn chuyển động cùnd chiều với vật.

b) Thiết lập công thức liên hệ giữa độ dời của vật và độ dời tương ứng của ảnh.

Trả lời:

a) lấy đạo hàm của d’ theo d 

\((d')' = - {\left( {\frac{f}{{d - f}}} \right)^2} < 0 \Rightarrow \frac{{\Delta d'}}{{\Delta d}} < 0\)

Δd và Δd’ luôn trái dấu, vậy ảnh và vật chuyển động cùng chiều.

b)  

\(\Delta d = {d_2} - {d_1};\Delta d' = {d_2}' - {d_1}' = \frac{{{d_2}f}}{{{d_2} - f}} - \frac{{{d_1}f}}{{{d_1} - f}}\)

Suy ra: 

\(\Delta d' = f\left[ {\frac{{{d_2}}}{{{d_2} - f}} - \frac{{{d_1}}}{{{d_1} - f}}} \right] = - {f^2}.\frac{{{d_1} - {d_2}}}{{({d_2} - f)({d_1} - f)}}\)

Hay  

\(\frac{{\Delta d'}}{{\Delta d}} = - {k_1}{k_2}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay