Bài 31.15 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một người đứng tuổi nhìn rõ được c... DeHocTot.com

Bài 31.15 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một người đứng tuổi nhìn rõ được các vật ở xa. Muốn nhìn rõ vật gần

nhất cách mắt 27 cm thì phải đeo kính + 2,5 dp cách mắt 2 cm.

a) Xác định các điểm Cc và Cv của mắt.

b) Nếu đeo kính sát mắt thì có thể nhìn rõ các vật ở trong khoảng nào ?

 

Trả lời:

a) Vì CV--> ∞  \( \Rightarrow {f_k} = \frac{1}{{{D_k}}} = \frac{1}{{2,5}} = 0,4m = 40cm\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{{O'N}} - \frac{1}{{O'{C_C}}} = \frac{1}{{{f_k}}} \Rightarrow \frac{1}{{O'{C_C}}} = \frac{1}{{25}} - \frac{1}{{40}}\\
\Rightarrow O'{C_C} = \frac{{25.40}}{{40 - 25}} = \frac{{200}}{3}cm
\end{array}\)

Vậy  

\(O{C_C} = \frac{{200}}{3} + 2 = \frac{{206}}{3} \approx 68,6cm\)

b) Tiêu cự của thấu kính tương đương với hệ (mắt + kính):

\(\frac{1}{f} = \frac{1}{{{f_{mat}}}} + \frac{1}{{{f_k}}}\)

Khoảng phải tìm giới hạn bởi M và N xác định như sau:

 

\(M\xrightarrow{{(mat + kinh)}}M' \equiv V\)

* Có kính:  

\(\frac{1}{{OM}} + \frac{1}{{OV}} = \frac{1}{{{f_{max}}}} + \frac{1}{{{f_k}}}\)

* Không kính:

\(\begin{gathered}
\frac{1}{{O{C_V}}} + \frac{1}{{OV}} = \frac{1}{{{f_{max}}}} \hfill \\
\Rightarrow \frac{1}{{OM}} - \frac{1}{{O{C_V}}} = \frac{1}{{{f_k}}};(O{C_V} \to \infty ) \hfill \\
\Rightarrow OM = {f_k} = 40cm \hfill \\
\end{gathered} \)

 

 \(N\xrightarrow{{(mat + kinh)}}N' \equiv V\)

* Có kính:  

\(\frac{1}{{ON}} + \frac{1}{{OV}} = \frac{1}{{{f_{\min }}}} + \frac{1}{{{f_k}}}\)

* Không kính:

\(\begin{gathered}
\frac{1}{{O{C_C}}} + \frac{1}{{OV}} = \frac{1}{{{f_{\min }}}} \hfill \\
\Rightarrow \frac{1}{{ON}} - \frac{1}{{O{C_C}}} = \frac{1}{{{f_k}}} \hfill \\
\Rightarrow ON = \frac{{{f_k}.O{C_C}}}{{{f_k} + O{C_C}}} \approx 25,3cm \hfill \\
\end{gathered} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay