Bài 5.1, 5.2 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - 5.1. Biểu thức nào dưới đây biểu diễ... DeHocTot.com

Bài 5.1, 5.2 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


5.1. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?

A. qEd                               B. qE                   

C. Ed                                D. Không có biểu thức nào

Trả lời:

Đáp án C

5.2. Thế năng của một êlectron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -32.10-19 J. Điện tích của êlectron là -e = -1,6.10-19C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu ?

A. + 32V                     B. – 32V                     C. + 20V                     D. – 20V

Trả lời:

Đáp án Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay