Bài 9.9 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Khi mắc điện trở R1 = 500 Ω vào hai cực... DeHocTot.com

Bài 9.9 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Khi mắc điện trở R1 = 500 Ω vào hai cực của một pin mặt trời thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 0,10 V. Nếu thay điện trở R1 bằng điện trở R2 = 1 000 Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là U2 = 0,15 V.

a) Tính suất điện động E và điện trở trong r của pin này.

b) Diện tích của pin là S = 5 cm2 và nó nhận được năng lượng ánh sáng với công suất trên mỗi xentimét vuông diện tích là w = 2 mW/cm2. Tính hiệu suất H của pin khi chuyển từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng ở điện trở ngoài R2.

Trả lời:

a) Áp dụng định luật Ôm dưới dạng \({U_N} = E - {\rm{Ir}} = E - {{{U_N}} \over R}r\)

 và từ các số liệu của đầu bài ta đi tới hai phương trình là :

0,1 = E - 0,0002r    và        0,15 = E -  0,00015r

Nghiệm của hệ hai phương trình này là : E = 0,3 V và r = 1000 Ω

b) Pin nhận được năng lượng ánh sáng với công suất là :

Ptp = wS = 0,01 W = 10-2 W

Công suất toả nhiệt ở điện trở R2 là Pnh = 2,25.10-5 W.

Hiệu suất của sự chuyển hoá từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng trong trường hợp này là :      H =\({{{P_{nh}}} \over {{P_{tp}}}}\) = 2,25.10 -3 = 0,225%.

Sachbaiatp.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay