Bài III.10 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Để xác định đương lượng điện hoá ... DeHocTot.com

Bài III.10 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Để xác định đương lượng điện hoá của đồng (Cu), một học sinh đã cho dòng điện có cường độ 1,2 A chạy qua bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuSO4) trong khoảng thời gian 5,0 phút và thu được 120 mg đồng bám vào catôt. Hỏi giá trị đương lượng điện hoá của đồng tính theo kết quả của thí nghiệm này bằng bao nhiêu ?

Xác định sai số tỉ đối của kết quả thí nghiệm do học sinh thực hiện với kết quả tính toán theo định luật II Fa-ra-đây về điện phân khi lấy khối lượng mol nguyên tử của đồng A = 63,5 g/mol và hoá trị n = 2.

Trả lời:

Đương lượng điện hóa của đồng tính theo:

Kết quả thí nghiệm của học sinh có giá trị bằng:

\(k' = {m \over q} = {m \over {It}} = {{{{120.10}^{ - 3}}} \over {1,2.5.60}} = {3,33.10^{ - 4}}g/C\)

Kết quả tính theo định luật II Faraday có giá trị bằng:

\(k = {1 \over F}.{A \over n} = {1 \over {96500}}.{{63,5} \over 2} = {3,29.10^{ - 4}}g/C\)

Sai số tỉ đối của kết quả thí nghiệm so với kết quả tính theo định luật II Faraday về điện phân:

\({{\Delta k} \over k} = {{\left| {k' - k} \right|} \over k} = {{\left| {{{3,33.10}^{ - 4}} - {{3,29.10}^{ - 4}}} \right|} \over {{{3,29.10}^{ - 4}}}} \approx 1,2\% \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay