Bài V.2 trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 28... DeHocTot.com

Bài V.2 trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 28 cm2 được đặt trong từ trường đề có cảm ứng từ 1,5.10-4 T. Xác định từ thông qua khung dây dẫn khi t trường hợp với mặt khung dây một góc 300.

A. 5,4.10-7Wb.                                             B. 2,1.10-7 Wb.

C. 3,6.10-5 Wb                                             D. 8,3.10-6 Wb.

Trả lời:

Đáp án B

Áp dụng công thức \(\Phi \) = Bscosα trong đó α = 600

Thay số, ta tìm được:  \(\Phi \)  = 1,5.10-4.28.10-4.0,50 = 2,1.10-7 Wbde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay