Câu 5 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 5 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Loại chất nào của cây có liên quan tới sự ra hoa của cây?

A. Gibêrelin.                            B. Xitôkinin.

C. Phitôcrôm.                          D. Cả  A và C

Lời giải chi tiết

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Loại chất nào của cây có liên quan tới sự ra hoa của cây?

A. Gibêrelin.                            B. Xitôkinin.

C. Xitôcrôm.                            D. Phitôcrôm.

Đáp án: Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay