Câu 6 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 6 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong quang hợp các nguyên tử ôxi của C02 cuối cùng sẽ có mặt ở đâu?

A. 02 thải ra.                           C. 02 và glucôzơ.

B. Glucôzơ.                              D. Glucôzơ và H2O.

Lời giải chi tiết

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong quang hợp các nguyên tử ôxi của C02 cuối cùng sẽ có mặt ở đâu?

A. 02 thải ra.                             C. 02 và glucôzơ.

B. Glucôzơ.                              D. Glucôzơ và H2O.

Đáp án: Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay