Để học tốt Sinh học lớp 11 - Giải bài tập Sinh học lớp 11 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Sinh học lớp 11 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 11 - Sách giáo khoa lớp 11 - Sinh học lớp 11


Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây

Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)

Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp

Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bài 15. Tiêu hóa ở động vật

Bài 22. Ôn tập chương 1

Chương II. Cảm Ứng
Cảm ứng ở thực vật

Bài 25. Thực hành: Hướng động

Cảm ứng ở động vật

Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Bài 30. Truyền tin qua xinap

Bài 31. Tập tính của động vật

Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

Chương III. Sinh trưởng và phát triển
Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Bài 35. Hoocmôn thực vật

Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật( tiếp)

Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

Chương IV. Sinh Sản
Sinh sản ở thực vật

Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

Sinh sản ở động vật

Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 45 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài 48. Ôn tập chương II, III, IV

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.