Câu 25 trang 115 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 25. Cho cấp số cộng (un) có \({u_1} - ... DeHocTot.com

Câu 25 trang 115 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 25. Cho cấp số cộng (un) có \({u_1} - {u_3} = 6\) và \(u_5= -10\). Hãy tìm công sai và số hạng tổng quát của cấp số cộng đó.

Giải

Gọi \(d\) là công sai của cấp số cộng

Ta có:

\(\left\{ {\matrix{{{u_1} - {u_3} = 6} \cr {{u_5} = - 10} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{{{u_1} - \left( {{u_1} + 2d} \right) = 6} \cr {{u_1} + 4d = - 10} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{{d = - 3} \cr {{u_1} = 2} \cr} } \right.\)

Vậy \(d = -3\) và  \({u_n} = {u_1} + \left( {n - 1} \right)d = 2 - 3\left( {n - 1} \right) = - 3n + 5\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay