Câu 54 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 54 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 54. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

X

15

18

21

24

P

 \({3 \over {14}}\)

\({{27} \over {56}}\)

\({{15} \over {56}}\) 

\({1 \over {28}}\) 


Tính \(E(X), V(X)\) và \(σ(X)\)  (tính chính xác đến hàng phần nghìn)

Giải

Ta có:

\(\eqalign{
& E\left( X \right) = 15.{3 \over {14}} + 18.{{27} \over {56}} + 21.{{15} \over {56}} + 24.{1 \over {28}} = 18,375 \cr
& V\left( X \right) = {\left( {15 - 18,375} \right)^2}.{3 \over {14}} + {\left( {18 - 18,375} \right)^2}.{{27} \over {56}} \cr
& \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\left( {21 - 18,375} \right)^2}.{{15} \over {56}} + {\left( {24 - 18,375} \right)^2}.{1 \over {28}} \approx 5,484 \cr
& \sigma \left( X \right) = \sqrt {V\left( X \right)} \approx 2,342 \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay