Để học tốt Ngữ văn lớp 12 - Giải bài tập Ngữ văn lớp 12 - Hướng dẫn giải sách bài tập Ngữ văn lớp 12 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 12 - Sách bài tập lớp 12 - Ngữ văn lớp 12


NGỮ VĂN 12 TẬP 1

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Soạn bài Tuyên ngôn Độc lập

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ khoa học

Soạn bài Viết bài làm văn số 2 : Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)

Soạn bài Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 -12 - 2003

Soạn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Soạn bài Tây Tiến

Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Soạn bài Việt Bắc (trích)

Soạn bài Luật thơ

Soạn bài Phát biểu theo chủ đề

Soạn bài Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)

Soạn bài Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Soạn bài Viết bài làm văn số 3 : Nghị luận văn học

Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Soạn bài Sóng

Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca

Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Soạn bài Quá trình văn học và phong cách văn học

Soạn bài Người lái đò Sông Đà (trích)

Soạn bài Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông ? (trích)

Soạn bài Ôn tập phần Văn học

Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

NGỮ VĂN 12 TẬP 2

Soạn bài Vợ chồng A Phủ (trích)

Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Soạn bài Nhân vật giao tiếp

Soạn bài Vợ nhặt

Soạn bài Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Soạn bài Rừng xà nu (trích)

Soạn bài Những đứa con trong gia đình

Soạn bài Viết bài làm văn số 6 : Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

Soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa

Soạn bài Thực hành về hàm ý

Soạn bài Thuốc

Soạn bài Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

Soạn bài Số phận con người (trích)

Soạn bài Ông già và biển cả (trích)

Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận

Soạn bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

Sửa bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Soạn bài Phát biểu tự do

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính

Soạn bài Văn bản tổng kết

Soạn bài Ôn tập phần Làm văn

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Soạn bài Ôn tập phần Văn học

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Tuần 1

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2

Tuyên ngôn độc lập (Tác giả)

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 3

Tuyên ngôn độc lập (Tác phẩm)

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Tuần 6

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 9
Tuần 10

Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm

Đất nước - Nguyễn Đình Thi

Tuần 11

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 13

Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 15

Quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 16

Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17

Ai đã đặt tên cho dòng sông

Những ngày đầu của nước Việt Nam mới

Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18

Ôn tập phần văn học lớp 12 kì 1

Tuần 19

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20
Tuần 21

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22
Tuần 23

Những đứa con trong gia đình

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Tuần 24
Tuần 25

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Tuần 26

Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận

Tuần 27
Tuần 28

Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 29

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Tuần 31
Tuần 32

Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tuần 33

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 34

Ôn tập phần Văn học lớp 12 kì 2

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.