Bài 10 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Tính \(\left[ {\overrightarrow u ,\overrightarrow... DeHocTot.com

Bài 10 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Tính \(\left[ {\overrightarrow u ,\overrightarrow v } \right]\), \(\overrightarrow {\rm{w}} \) biết

\(\eqalign{  & a)\overrightarrow u  = (0;3;2);\overrightarrow v  = \left( { - 4;1;3} \right);\overrightarrow {\rm{w}}  = \left( {1; - 2;2} \right);  \cr  & b)\overrightarrow u  = 4\overrightarrow i  + \overrightarrow j  - 3\overrightarrow k ;\overrightarrow v  = \overrightarrow j  + 5\overrightarrow k ;\cr&\overrightarrow {\rm{w}}  = 2\overrightarrow i  - 3\overrightarrow j  + \overrightarrow k ;  \cr  & c)\overrightarrow u  = \overrightarrow i  + \overrightarrow j ;\overrightarrow v  = \overrightarrow i  + \overrightarrow j  + \overrightarrow k ;\overrightarrow {\rm{w}}  = \overrightarrow i . \cr} \)

Giải

\(\eqalign{  & a)\left[ {\overrightarrow u ,\overrightarrow v } \right] = \left( {\left| \matrix{  3 \hfill \cr  1 \hfill \cr}  \right.\left. \matrix{  2 \hfill \cr   - 3 \hfill \cr}  \right|;\left| \matrix{  2 \hfill \cr   - 3 \hfill \cr}  \right.\left. \matrix{  0 \hfill \cr   - 4 \hfill \cr}  \right|;\left| \matrix{  0 \hfill \cr   - 4 \hfill \cr}  \right.\left. \matrix{  3 \hfill \cr  1 \hfill \cr}  \right|} \right) \cr&= ( - 11; - 8;12).  \cr  &  \Rightarrow \left[ {\overrightarrow u ,\overrightarrow v } \right].\overrightarrow {\rm{w}}  = ( - 11).1 + ( - 8)( - 2) + 12.2 \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= 29.  \cr  & b)\left[ {\overrightarrow u ,\overrightarrow v } \right].\overrightarrow {\rm{w}}  = 80.  \cr  & c)\left[ {\overrightarrow u ,\overrightarrow v } \right].\overrightarrow {\rm{w}}  = 1. \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay