Câu 2.130 trang 92 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 2.130 trang 92 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ? Giải thích tại sao.

a) \({\log _2}5 > 0\)                              b) \({\log _{0,2}}0,8 < 0\)

c) \({\log _{{1 \over 5}}}\sqrt 7  > 0\)                          d) \({\log _3}4 > lo{g_4}{1 \over 3}\)

Giải

a) Đúng, vì \({\log _2}5 > {\log _2}1 = 0\)

b) Sai, vì \({\log _{0,2}}0,8 > {\log _{0,2}}1 = 0\)

c) Sai, vì  \({\log _{{1 \over 5}}}\sqrt 7  < {\log _{{1 \over 5}}}1 = 0\)

d) Đúng, vì \({\log _3}4 = {{{{\log }_4}4} \over {{{\log }_4}3}} = {1 \over {{{\log }_4}3}} > 0 >  - {\log _4}3 = {\log _4}{1 \over 3}\)

Hoặc có thể giải thích \({\log _3}4 > {\log _3}3 = 1 = {\log _4}4 > {\log _4}{1 \over 3}\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay