Câu 2.36 trang 76 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 2.36 trang 76 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Với giá trị nào nào của x thì mỗi biểu thức sau đây xác định ?

a) \({\log _{0,2}}\left( {7 - x} \right)\)                                  b) \({\log _6}{1 \over {1 - 2x}}\)

c) \({\log _{{1 \over 4}}}\left( { - {x^2}} \right)\)                                     d) \({\log _{0,7}}\left( { - 2{x^3}} \right)\)                                               

Giải

a) \(7 - x > 0 \Leftrightarrow x < 7\)                                                     

b) \({1 \over {1 - 2x}} > 0 \Leftrightarrow 1 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < {1 \over 2}\)

c) \( - {x^2} \le 0\,\forall x \in\mathbb R\)

Do đó không tồn tại giá trị nào của                  

d) \( - 2{x^3} > 0 \Leftrightarrow x < 0\)

 



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay