Câu 2.51 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Đơn giản biểu thức sau rồi tính giá tr... DeHocTot.com

Câu 2.51 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Đơn giản biểu thức sau rồi tính giá trị khi \(x =  - 2.\)

                     \({\log _4}{{{x^2}} \over 4} - 2{\log _4}(4{x^4}).\)

Giải

\(\eqalign{ & A = {\log _4}{{{x^2}} \over 4} - 2{\log _4}(4{x^4}) \cr&= 2lo{g_4}\left| x \right| - 1 - 2\left( {1 + 4{{\log }_4}\left| x \right|} \right)  \cr&      =  - 3 - 6{\log _4}\left| x \right|=  - 3 - 3{\log _2}\left| x \right| \cr} \)

Khi \(x =  - 2\) thì \(A =  - 3 - 3{\log _2}2 =  - 6\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay