Câu 4.13 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Tìm số phức z thỏa mãn             ... DeHocTot.com

Câu 4.13 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Tìm số phức z thỏa mãn

                           \({\left( {{{z + i} \over {z - i}}} \right)^4} = 1\)

Giải

\({\left( {{{z + i} \over {z - i}}} \right)^4} - 1 = 0 \Leftrightarrow \left[ {{{\left( {{{z + i} \over {z - i}}} \right)}^2} - 1} \right]\left[ {{{\left( {{{z + i} \over {z - i}}} \right)}^2} + 1} \right] = 0\)

Dễ thấy :

\({\left( {{{z + i} \over {z - i}}} \right)^2} = 1 \Leftrightarrow {{z + i} \over {z - i}} =  \pm 1 \Leftrightarrow z = 0\)

\({\left( {{{z + i} \over {z - i}}} \right)^2} + 1 = 0 \Leftrightarrow {\left( {{{z + i} \over {z - i}}} \right)^2} - {i^2} = 0 \)

\(\Leftrightarrow \left( {{{z + i} \over {z - i}} - i} \right)\left( {{{z + i} \over {z - i}} + i} \right) = 0\)

\(z = 1\)  hoặc \(z =  - 1\)

Vậy các số z cần tìm là 0 , 1 ,-1.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay