Từ câu 4.38 đến câu 4.42 trang 183 đến trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Câu 4.38 trang 183 sách bài tập Giải tích ... DeHocTot.com

Từ câu 4.38 đến câu 4.42 trang 183 đến trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Câu 4.38 trang 183 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Với mọi số ảo z, số \({z^2} + {\left| z \right|^2}\)

(A) Số thực dương                               (B) Số thực âm

(C) Số 0                                              (D) Số ảo khác 0

Giải

Chọn C

Câu 4.39 trang 183 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Nếu \(\left| z \right| = 1\) thì \({{{z^2} - 1} \over z}\)

(A) Lấy mọi giá trị phức                (B) Là số ảo

(C) Bằng  0                                (D) Lấy mọi giá trị thực

Giải

 Chọn B

Câu 4.40 trang 183 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tập hợp các nghiệm phức của phương trình \({z^2} + {\left| z \right|^2} = 0\) là:

(A) Tập hợp mọi số ảo                   (B) \(\left\{ { \pm i;0} \right\}\)

(C) \(\left\{ { - i;0} \right\}\)                                   (D) \(\left\{ 0 \right\}\)

Giải

Chọn A

Câu 4.41 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Nếu một acgumen của số phức \(z \ne 0\)\(\varphi \) thì số phức \(\left( { - {z \over {{{\bar z}^2}}}} \right)\) có một acgumen là:

(A) \( - \varphi \)                                             (B) \( - \varphi  + \pi \)

(C) \(3\varphi  + \pi \)                                     (D) \(\varphi  + \pi \)

Giải

Chọn C

Câu 4.42 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Nếu một acgumen của số phức \(z \ne 0\)\(\varphi \) thì số phức \(i{z^2}\) có một acgumen là:

(A) \( - 2\varphi \)                                     (B) \(2\varphi  + {\pi  \over 2}\)

(C) \(\varphi  + \pi \)                                  (D) \( - 2\varphi  + {\pi  \over 2}\)

Giải

Chọn Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay